TOUR

Xiu Xiu plays the music of XIU XIU

Thurs June 30- The Garrison- Toronto CANADA

TICKETS

Xiu Xiu plays the Music of Twin Peaks

Sat Oct 1 - PhilaMOCA Philadelphia USA

TICKETS